Forskningsprosjekt


Utfall av behandling ved akutteam

Vitenskapelig tittel:

Outcome of treatment by crisis resolution teamsProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke effekt av behandling ved ambulante akutteam. Ambulante akutteam har blitt etablert i store deler av landet for å hjelpe personer i akutt, psykisk krise uten innleggelse i akuttpsykiatrien. Det er imidlertid store variasjoner i hvordan teamene jobber, og konsekvensen av dette på utfall og brukertilfredshet er lite kjent. Det planlegges en pre-post observasjonsstudie av 1 200 behandlingsforløp fordelt på 30 ambulante akutteam vinteren/våren 2015. Brukere som gir samtykke inkluderes. Primære endepunkt er klinisk bedring målt ved spørreskjema til brukere og ved behandleres skåringer. Sekundært endepunkt er brukernes tilfredshet med tilbudet. Brukerne skal selv rapportere tilfredshet med akutteam på spørreskjema. Teamenes praksis skal måles av et evalueringsteam ved bruk av Crisis Resolution Team Fidelity Scale og løpende registeringer av innholdet i behandlingen for hver bruker. Det skal videre innhentes opplysninger fra Norsk Pasientregister (NPR) for å registrere brukernes opphold og konsultasjoner i sykehus, psykisk helsevern og rustjeneste for de 6 første månedene etter utskriving fra akutteam.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1511 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Akutteamene gjennomfører datainnsamling om pasienter og behandling som en del av sitt kliniske arbeid uten noen ekstern finansiering. Målingen av akutteamenes praksis ved bruk av CRT Fidelity Scale er finansiert av Helsedirektoratet. Arbeidet som gjøres av prosjektleder og andre i hans stab gjøres som en del av arbeidet i FOU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og arbeidet for Akuttnettverket (som er finansiert fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennom rammen til Akershus universitetssykehus). Søknad om midler til en PhD-stipendiat er sendt til Ekstrastiftelsen og vil bli sendt til Helse Sør-Øst RHF i september.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin eller psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst