Forskningsprosjekt


Oksykodon versus oksykodon med nalokson for postoperativ smertelindring etter laparoskopisk hysterektomi (LSH og LH) ved OUS, Ullevål

Vitenskapelig tittel:
Sammenligning av oksykodon vs oksykodon med nalokson tatt per oralt operasjonsdagen og de første to postoperative døgn etter laparoskopisk hysterektomi (LSH og LH)

Prosjektbeskrivelse:
Forstoppelse er en bivirkning ved bruk av opioid smertelindring. Et nytt behandlingsprinsipp er godkjent og lansert for å forebygge opioidindusert forstoppelse. Preparatet Targiniq består av et peroralt opioid, oksykodon i depotformulering (OxyContin) i kombinasjon med en liten mengde nalokson. Dette er en dobbeltblindet studie hvor man skal undersøke grad av forstoppelse hos en gruppe kvinner som er laparoskopisk hysterektomert, hvor de postoperativt smertelindres med henholdsvis Targiniq eller OxyContin. I tillegg vil man evaluere smerte hos hver enkelt pasient, analgetisk effekt, bivirkninger og eventuelle sekundære positive effekter av studiemedikamentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2110 EudraCT-nummer: 2009-017140-14 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Johan Ræder
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst