Forskningsprosjekt


Er det en sammenheng mellom pensjoneringsalder, sykelighet og dødelighet?

Vitenskapelig tittel:

Age of retirement, morbidity and mortality in NorwayProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom pensjoneringsalder, sykelighet og dødelighet. Pensjoneringsalder og -tidspunkt påvirkes av mange forhold, inkludert utdanning, helsetilstand, eventuell ektefelles yrkesaktivitet, helse, kjennetegn ved bosted, yrke og tilgang på tidlig pensjonsordninger. Tidlig pensjonering kan gi helsegevinster gjennom mindre stress og lavere eksponering for dårlig arbeidsmiljø som kan resultere i flere leveår. Men pensjonering kan også føre til manglende hverdagsrutiner og mindre sosial aktivitet som kan lede til kortere liv. I prosjektet er det planlagt å utføre forløpsanalyser av registerdata som inkluderer samtlige bosatte i Norge, 50 år og eldre i perioden 1970 og så langt fram i tid det finnes data (per i dag 2013). Det skal undersøkes hvordan levealderen og årsaken til at man dør varierer med pensjonsalder og helsen før og etter pensjonering, for å se om pensjoneringstidspunktet har en uavhengig effekt på helse og død. Av kontrollvariablene vil kohort, alder, kjønn, utdanning, tidligere yrke, inntekt, formue, uførestatus, bosted, innvandrerstatus, barn (antall, alder, utdanning og vital status), foreldre (antall i live og deres alder), sivilstand og ektefelles pensjonsstatus samt andre karakteristika ved ektefelle inngå. Det antas at om lag 2 200 000 – 3 000 000 individer vil inngå i databasen. Det søkes om å innhente følgende opplysninger fra sentrale helseregistre: Fra Dødsårsaksregisteret: • Dødsårsak • Medvirk_død • Basis_død • dødsår • dødsmnd Fra Pseudonymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk (IPLOS), fra og med 2007 (begrenset til år og måned): • peFraDato • fnFraDato • fnTilDato • tjFraDato • tjTilDato • diFraDato • diTilDato • dgFraDato • dgTilDato Det søkes videre om følgende variabler på type og omfang av tjenester: • fnFunkType (17 levels) • fnFunkVerdi (6 levels) • tjTjenType (24 levels) • tjTimerUke (antall timer • diKodeVersjo • diDiagKode • dgTilbudType (4 levels) Fra FD trygd og øvrige registre i SSB er følgende variable planlagt inkludert: • diagnosedata for uførepensjon i FD-Trygd fom 1992 • sykepenger • arbeidsavklaringspenger (tidligere definert som rehabiliteringspenger/attføring) • tidsbegrenset uførepensjon og sosialhjelp • uførepensjonsopplysninger uten diagnosevariabler (1967-) • fødselsår og –mnd • første immigrasjonsår og –mnd • dødsår og –mnd • siste emigrasjonsår og –mnd • bosted per 1.1 det aktuelle året (1970-). • bostedskommune per 1.1 for aktuelle år • løpende pensjonsgivende inntekt (1967-) • samlet inntekt (1967-) • yrkesinntekt (1967-) • formue (1967-) • kjønn • utdanningsnivå • utdanningsresultat (karakterer) • yrke • samlivshistorier for individer som er gift eller har felles barn vil konstrueres fom 1970 • samboere uten felles barn (2005-). Disse historiene vil • Informasjon om barn (fødselsår, kjønn, vital status og år for død/emigrasjon og utdanningsnivå) • mors og fars fødselsår, dødsår og vital status
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1708 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Astri Syse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En tidligere versjon av prosjektet (se tidligere REK-referanse) var delvis finansiert av Norges forskningsråd. Nåværende prosjekt er internt finansiert, og det foreligger således ingen spesfikk finansieringsavtale. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst