Forskningsprosjekt


Utprøving av inhalasjon med hypertont saltvann hos pasienter med cystisk fibrose

Prosjektbeskrivelse:
For pasienter med diagnosen Cystisk Fibrose står sekretmobiliserende behandling i form av inhalasjonsbehandling som integrert del av daglig lungefysioterapi sentralt. De siste årene er det fremkommet overbevisende internasjonal forskning på at anvendelse av Hypertont saltvann som inhalasjonsbehandling er en trygg og effektiv behandling i i forhold til å lette flimmerhårenes transport av luftveissekret. Dette som erstatning for preparater som Mucomyst og Pulmozym (RhDnase). Vi har ikke funnet noen studier som undersøker / beskriver selve doseringen av Hypertont saltvann og rutiner knyttet til utprøving og introduksjon av dette tiltaket. Det er lite beskrevet om individuell toleranse og praktiske / kliniske råd med tanke på ulike konsentrasjoner av Hypertont saltvann og volum, herunder også kvalitative aspekter som pustemønster for å sikre effektiv deponering av Hypertont saltvann under inhalasjonsbehandlingen. Hypertont saltvann er i daglig bruk ved de fleste sentra i europeisk sammenheng. Det er også tatt i bruk ved Norsk senter for Cystisk Fibrose. Følgende fire punkt ønskes belyst gjennom prosjektet: 1) Etablere en trygg og rutine for introduksjon av Hypertont saltvann til pasienter med Cystisk Fibrose. 2 Undersøke individuell toleranse for Hypertont saltvann kontra Acetylcystein (Mucomyst). 3 Undersøke lungefunksjon før og etter introduksjon av Hypertont saltvann 4) Utarbeide forslag til optimal konsentrasjon og volum av hypertont saltvann. Innhenting av data vil i første omgang anvendes til metodebok / rutine for utprøving av Hypertont saltvann til pasienter med Cystisk Fibrose Helse Bergen HF. Videre er det ønskelig å anvende innhentede data til anvendelse i abstract og posterpresentasjon vedrørende samme tema ved CF kongress/ ulike faglig forum. Vi ønsker også å anvende pasientdata innhentet til disse formål som ledd i et større prosjekt med fokus på å evaluere lungefunksjon og livskvalitet for pasientgruppen. Variabler og opplysninger som vil bli benyttet er allerede etablert i form av standard / rutinemessig oppfølging av pasientene med diagnosen Cystisk Fibrose. Disse variablene er: 1) Spirometri / lungefunksjonsmål i form av FEV1, FVC, FEF50% og FEF23-75% 2) Mengde luftveissekret som hostes opp i hver behandlingssekvens 3) Bakterievekst før og etter oppstart i utprøvingsfase / datainnsamlingsfase 4) frekvens av antibiotika kurer som følge av mikrober i luftveissekret 5) Enkelt spørreskjema med mål om å fange opp pasientens egen opplevelse / erfaring med bruk av hypertont saltvann til forskjell fra tidligere behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2125 EudraCT-nummer: ingen Prosjektstart: 10.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stian Hammer
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: evt. master-gradstudie innen lunge og hjertefysioterapi, Nivå: høyere utdanning / etterutdanning
Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding tatt til orientering
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2009 REK vest
18.08.2011 REK vest
15.08.2013 REK vest