Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom kognitive vansker, aktivitet, deltakelse og rehabiliteringstilbud første året etter hjerneslag i Nord-Norge og Danmark

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal kvalitativt og kvantitativt beskrive og sammenligne forløp, organisering og innhold i rehabiliteringstilbudet til personer med overveiende kognitive vansker som følge av hjerneslag bosatt i Nord- Norge og Syd- Danmark.Ved å benytte populasjonsbaserte prospektive data fra en allerede påbegynt studie med systematisk registrering av rehabiliteringstilbud, selvrapportert konsekvenser av hjerneslaget og funksjonsstatus ved 3 og 12 mnd i Nord- Norge og Danmark er hensikten å få ny kunnskap om hva faglige, organisatoriske, demografiske og geografiske forhold kan bety for aktivitet -og deltagelse for denne pasientgruppen. Populasjonsdata vil bli analysert og sammenlignet med kvalitative data basert på individuelle intervjuer med brukere og fokusgruppeintervju med tverrfaglig helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjenesten i Norge og Danmark. De kvalitative data sikrer kontekstuelle, nyanserte dybdebeskrivelser av faglig innhold og kontinuitet/diskontinuitet i forløp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1647 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søker om finansiering gjennom forskningsmidler i Helse Nord HF.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord