Forskningsprosjekt


En internasjonal, randomisert, kontrollert studie med cellegift for behandling av pasienter med tilbakefall eller primær refraktær Ewing sarkom

Vitenskapelig tittel:

En internasjonal, randomisert, kontrollert studie med cellegift for behandling av tilbakevendende eller primær refraktær Ewings sarkom.

Dette er en åpen, fase II/III forskerinitiert studie som innebærer at pasienter med residiv av Ewing sarkom eller refraktær Ewing sarkom skal behandles med en av fire cytostatikaregimer; topotekan og cyclofosfamid (TC), irinotekan og temozolomid (IT), gemcitabin og docetaxel (GD) eller høydose ifosfamid (IFOS).Prosjektbeskrivelse:
Ewing sarkom er en sjelden, ondartet svulsttype som forekommer i ben og bløtvev og hovedsaklig rammer barn og unge. I ca. 60% av tilfellene oppnås langtidsoverlevelse ved hjelp av behandling med cellegift, kirurgi og strålebehandling, men omtrent 15% av pasientene har ikke effekt av behandlingen (refraktære) og inntil 50% får tilbakefall etter første behandlingsrunde. For disse pasientene er prognosen dårlig, og overlevelsesandelen har ikke bedret seg de siste 25 årene. Fire cellegiftregimer har utviklet seg til å bli de mest vanlige når det gjelder behandling av tilbakefall eller manglende effekt av primærbehandlingen. Topotekan og cyclofosfamid (TC), irinotekan og temozolomid (IT), gemcitabin og docetaxel (GD) eller høydose ifosfamid (IFOS). Denne studien har til hensikt å sammenligne disse fire regimene. Hovedformålet er å finne den mest effektive behandlingen. Bivirkninger og livskvalitet skal også vurderes. -
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2302 EudraCT-nummer: 2014-000259-99 Prosjektstart: 05.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Sundby Hall
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

EEC (Euro Ewing Consortium) finansierer deler av prosjektet (monitorering, sekretæroppgaver og utprøvermøter etc) som en ikke kommersiell sponsor. Det gis ikke økonomisk støtte til undersøkelser og behandling. Avtale om finansiering er inngått mellom Skandinavisk sarkomgruppe sentralt og EEC, det vil ikke bli laget noen økonomisk avtale for hvert enkelt senter.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.01.2015 REK nord
08.09.2016 REK nord