Forskningsprosjekt


Selvmord i et livsløpsperspektiv i en arktisk kontekst. Hvem er i risokosonen, når og hvorfor?

Vitenskapelig tittel:

PATHWAYS OF SUICIDAL BEHAVIOR IN INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS POPULATIONS IN ARCTIC AREAS:

The relationship between suicidal behavior and self- harm in early adolescence,  

later needs for mental health services and disability pension, and serious mental health problems in adulthoodProsjektbeskrivelse:
Selvmordsproblematikk er et understudert samfunnsproblem i Nord-Norge, og det er særlig viktig å få økt kunnskap om unge selvmordsforsøkere. Unge selvmordsforsøkere har høyere risiko for å dø i suicid. Studiet tar utgangspunkt i en tverrsnittsundersøkelse, ”Ungdom og Helse” fra 2003-2005 av 10. kl. i Nord-Norge som omhandlet spørsmål om selmvordsatferd, helse, familiforhold og utdanningsønsker. Utvalget består av 4881 ungdommer. I dette oppfølgingsstudiet vil det med utgangspunkt i oppkobling mellom UHNN og registerdata fra Norsk pasientregister, Norsk utdanningsdatabase, Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd) og dødsårsaksregisteret være mulig å forstå og forklare sammenhenger som kan gi økt kunnskap om prediktorer for bruk av helsetjenester og om marginalisering og ekskluderingsprosesser i forhold til skole og arbeidsliv. Det vil også undersøkes om hvilke variabler som virker beskyttende i overgangen fra ungdom til ung voksen blant tidligere selvmordsforsøkere og selvskadere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1779 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse-NordForskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst