Forskningsprosjekt


Bruk av naturmidler hos personer med demens. Helsepersonell og pårørendes rolle

Vitenskapelig tittel:

Urbes and dietary supplement in demented patients.The role of relatives/care givers and health care personellProsjektbeskrivelse:
Prosjektet viderefører pilotstudien: Bruk av alternativ medisin hos pasienter med demens og mild kognitiv svikt. Det kom her fram at 46 % av demente personer, som deltok, brukte naturmidler.Få fikk hjelp til å ta dette regelmessig (39 %). Undersøkelsen gjennomføres via anonymiserte spørreskjema til: fastleger i Nordland, ansatte i hjemmetjenesten i 3 kommuner i Nordland, apotekansatte i 6 kommuner i Nordland og medlemmer av Demensforeningen Nordland. Hensikten er å få ytterligere opplysninger om demente personers praksis når det gjelder naturmidler (særlig via spørreskjema til medlemmer i Demensforeningen). Vi vil finne ut i hvor stor grad demente pasienter involverer helsearbeidere i bruken. Vi vil spørre om informantenes kunnskap om naturmidler, også om mulig risiko (bivirkninger/interaksjoner ). Vi vil identifisere de ulike aktørenes mulighet og vilje til å bistå personer med demens som bruker naturmidler. Målet er en fremtidig intervensjon for å sikre trygg bruk
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1385 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Trude Giverhaug
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har søkt om støtte fra Extrastiftelsen og skal søke om støtte fra Helse Nord og Legeforeningen, eventuelt også fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Det vil ikke bli inngått avtale med noen kommersielle aktører. Hvis vi ikke får støtte fra ovenfor nevnte instanser vil prosjektet bli forsøkt gjennomført ved hjelp av midler fra NKS Kløveråsen (eid av Norges kvinner sanitetsforening), RELIS Nord-Norge og NAFKAM.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK nord