Forskningsprosjekt


EPoS Europæisk Polyp Surveillance studie

Vitenskapelig tittel:

EPoS - European Polyp SurveillanceProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hva som er optimale tidsintervaller for overvåkning/kontroll med koloskopi etter at polypper i tykktarmen er fjernet. Ved koloskopi oppdages det hos mange pasienter godartede svulster, såkalte polypper eller adenomer. Man antar at noen av disse kan utvikle seg til kreftsvulster, og det er derfor nødvendig med oppfølging. Det er ut fra den kunnskap som foreligger på området uklart hvor ofte kontroller med ny koloskopi skal tilbys for å kunne oppdage kreft i tarmen i tide. Det er derfor både nasjonalt og internasjonalt blitt etterlyst store studier for på kunne svare på spørsmålet om hvor ofte man skal følge opp pasienter som har fått påvist polypper i tykktarmen. Dette prosjektet er en internasjonal studie med deltakelse fra flere europeiske land, kalt Europeisk Polyp Surveillance studie (EPoS). Man planlegger tre delstudier; EPoS I-III og vil inkludere personer mellom 50 og 74 år som har fjernet kolorektale polypper. I EPoS I vil man inkludere totalt 13 566 pasienter som har lavrisikopolypper (< 1 cm). Disse randomiseres til to grupper, med kontrollkoloskopi etter 5 og 10 år, eller kontrollkoloskopi kun etter 10 år. I EPoS II vil man inkludere total 13 704 pasienter som har høyrisikopolypper (> 1 cm med høygradig celleforandring). De randomiseres til enten kontrollkoloskopi etter 3,5 og 10 år, eller kun 5 og 10 år. I EPoS III skal 10 000 pasienter med den nyoppdagede formen for polypper, såkalte serraterte polypper gjennomføre kontrollkoloskopi etter 5 og 10 år. I denne gruppen skal det ikke foretas noen randomisering. Endepunktet i alle tre EPoS studiene er forekomst av kolorektal kreft etter 10 år. Fra pasientjournal skal det innhentes opplysninger om koloskopi og eventuelle komplikasjoner over en 30 dagers periode, i tillegg til opplysninger om livsstil og kreft i familien. Det skal videre innhentes opplysninger fra en rekke offentlige registre: • Fra Dødsårsaksregisteret: Død og dødsårsak. • Fra Kreftregisteret: Insidens og død av kreft. • Fra Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): Foreskrivning av legemidler i oppfølgingsperioden (fra første til siste koloskopi) • Fra Statistisk Sentralbyrå: Sosioøkonomiske forhold med betydning for sykdom og død (utdanning, sivilstatus osv). Det skal tas blodprøver som skal inngå i en forskningsbiobank for undersøkelser av nye biomarkører for kolorektal kreft, «EPoS» med ansvarshavende Michael Bretthauer ved Universitetet i Oslo, med samme varighet som prosjektet. Undersøkelsene inkluderer nye genetiske og epigenetiske markører. Data i personidentifiserbar form vil bli lagret i en sikker server ved Frontier i Skottland, og det vil bli opprette en «sikker Tunnel» slik at avidentifiserte data kan overføres fra de ulike land til Skottland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1418 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 30.09.2038

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Michael Bretthauer
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og KG Jebsen Stiftelsen

Norges Forskningsråd, Helse Sør-Øst og KG Jebsen StiftelsenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.09.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst