Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom rusbruk og vold og psykose. En kobling mellom data fra avløpsvann og registerdata

Vitenskapelig tittel:

Association between substance use in the general population and violence.
An ecological study of waste water data and police reported incidents of violence. 


Association between substance use in the general population and psychosis.
An ecological study of waste water data and hospitalizations.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom metabolitter av rusmidler i avløpsvann og forekomst av voldshendelser og psykoseinnleggelser i samme geografiske område. Sammenhengen skal undersøkes på gruppenivå og inkluderer avløpsvann fra geografiske områder der det bor om lag 565.000 personer. Dette omfatter Oslo, Asker, Bærum, Røyken og Nesodden Prosjektet benytter tidsforløpsanalyser med 60 observasjonsperioder på omkring 2 uker, der samlet registreringstid er 2 ½ år, fra 21.11.2011 til 05.05.2014. Det skal samles inn opplysninger om psykoseinnleggelser fra Norsk pasientregister (NPR). For alle tilfeller av psykoseinnleggelser i de aktuelle periodene ønsker man innleggelsesdato, utskrivelsesdiagnose, kjønn, alder og sykehus. Fra Politidirektoratets registrering av vold planlegges det å innhente opplysninger om alder, kjønn, sted der vold fant sted og type vold for alle voldshendelser fra det aktuelle geografiske området i de aktuelle tidsperiodene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1230 Prosjektstart: 15.08.2014 Prosjektslutt: 15.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jørgen G. Bramness
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansierer kun av interne lønnsmidler fra arbeidsplassene til prosjektmedarbeiderne.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 565000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD doktorgrad, Nivå: PhD doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Sammenheng mellom rusbruk og vold og psykose. En kobling mellom data fra avløpsvann og registerdata
Behandlet i REK
DatoREK
21.08.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst