Forskningsprosjekt


Utredning av demens i primærhelsetjenesten

Vitenskapelig tittel:
Beskrivelse av prosedyrer for utredning av demens i primærhelsetjenesten og en evaluering av hvilken pasienter primærhelsetjenesten utreder sammenlignet med hva som skjer i spesislisthelsetjenseten i en hukommelsesklinikk

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er primært å sammenligne hvilke pasienter som utredes på de to nivåene i helsetjenesten og å undersøke hvilke forskjeller det er mellom pasienter som ikke får tilbud om hjelp i kommunehelsetjenesten med dem som får tilbud om dagsenter eller sykehjemsplass. Sekundært skal det undersøkes om et spørreskjema til pårørende kan brukes som screeninginstrument for demens, grad av stress hos pårørende som har omsorg for en pasient med demens, hvordan stress henger sammen med pasientens grad av kognitiv svikt, funksjonssvikt og depresjon og om pårørendes stress er avhengig av om pasienten har et dagsentertilbud eller ikke. Det skal innhentes anonyme data fra 1 400 pasienter med moderat eller alvorlig grad av demens. Det dreier seg om informasjon om kjønn, alder, utdanningsnivå, hjelpetiltak, resultat av kognitive tester, depresjonsskalaer, psykisk helse, funksjonsevne, blodprøver, CT/MR , somatisk helse samt pårørendes alder, kjønn og tilhørighet. Det er ikke behov for å koble data fra de ulike undersøkelsene/registrene og dataene som skal analyseres vil være anonyme for forskerne. Data skal hentes fra to forskningsprosjekter: ”Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens” (Dagsenterprosjektet) og ”Register for personer som utredes for demens ved hukommelsesklinikker ved sykehus i Helse sør-øst” (Hukommelsesregisterprosjektet, som er et helseregister) og fra ei gruppe på 700 pasienter, hjemmeboende eller på sykehjem, som er utredet i primærhelsetjenesten av demensteam for å kunne gi nødvendig helsehjelp. Pasientene fra Dagsenterprosjektet og Hukommelsesregisterprosjektet har gitt samtykke til at opplysningene kan benyttes i forskning. Pasienter fra den tredje gruppen har derimot ikke gitt samtykke. Det vurderes som vanskelig å gå tilbake og spørre om samtykke siden noen vil være døde, og andre ha så langtkommet demenssykdom at de mangle samtykkekompetanse. Det søkes derfor om godkjenning for ikke å innhente samtykke for å innhente data fra de 700 pasienter som er hjemmeboende eller på sykehjem utredet i primærhelsetjenesten av demensteam.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2269 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Engedal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.12.2009 REK sør-øst