Forskningsprosjekt


Bruk av tvang i akuttpsykiatriske enheter

Vitenskapelig tittel:
Bruk av tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: I de senere årene har det vært stort fokus på bruk av tvang innen psykisk helsevern i Norge. Flere undersøkelser som har vist at Norge bruker tvang oftere enn andre land vi kan sammenligne oss med (Zinkler & Priebe, 2002, Salize et al. 2002). Både fra politisk hold og fra helsemyndighetene har det blitt gitt signaler om å redusere tvangsbruken innen norsk psykiatri. Brukerorganisasjoner krever også at tvangsbruken reduseres så godt det lar seg gjøre. På bakgrunn av dette er det viktig at en vurderer bruken av tvang og hvordan den kan reduseres. Formålet med denne undersøkelsen er: 1) å undersøke forekomsten av tvangsvedtak ved to akuttpsykiatriske enheter i Sykehuset Innlandet, 2) å få fram behandleres synspunkter og begrunnelser for tvangsvedtak, 3) å belyse hvordan pasientene opplever tvangsbruk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1219 Prosjektstart: 25.08.2014 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Landheim
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 110

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2014 REK sør-øst