Forskningsprosjekt


Immunmodulering med β-1,3/1,6-glucan. Effekt på postoperative infeksjoner etter åpen hjertekirurgi. En randomisert placebokontrollert studie.

Vitenskapelig tittel:
Immunmodulering med β-1,3/1,6-glucan. Effekt på postoperative infeksjoner etter åpen hjertekirurgi. En randomisert placebokontrollert studie.

Prosjektbeskrivelse:
I en klinisk placebokontrollert studie vil vi undersøke effekten av immunmodulering med β-glucan på insidensen av postoperative infeksjoner hos pasienter som gjennomgår åpen hjertekirurgi. På bakgrunn av dyreeksperimentelle studier og tidligere kliniske studier med glucan på samme pasientgruppe vil vi teste hypotesen om forbehandling av pasientene med β-glucan senker insidensen av postoperative infeksjoner. Styrkeberegning tilsier inklusjon av 175 pasienter i hver gruppe. Primært endepunkt er insidensen av postoperative infeksjoner. Sekundære endepunkter er andre kliniske endepunkter som har prognostisk betydning etter åpen hjertekirurgi. Studien vil være av potensielt stor betydning for helseforetaket dersom den kommer positivt ut. Implementering av forbehandling med β-glucan i avdelingens infeksjonsprofylakse vil redusere mortalitet og morbiditet for pasientene, redusere sykehusoppholdets lengde, redusere belastningen på intensivavdelingen og redusere sykehusets kostnader
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2262 EudraCT-nummer: 2005-004358-28 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 28.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Busund
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradstudiet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord