Forskningsprosjekt


Depresjon og kultur: En kvalitativ undersøkelse av sykdomsfortellinger blant samiske og norske deprimerte pasienter

Vitenskapelig tittel:
Depression and culture: A qualitative study of Sami patients experiences of disease, explanatory models and attitudes towards treatment, and their doctors' understanding and treatment approaches

Prosjektbeskrivelse:
”Depresjon og kultur: En kvalitativ studie blant samiske deprimerte pasienter og deres primærleger.” Formålet med denne kvalitative, fenomenologiske studien er tosidig: (1) å undersøke samiske pasienters sykdomserfaringer, forklaringsmåter, mestringsmåter og holdninger til behandling; og (2) å undersøke primærlegenes forståelse av og tilnærmingsmåter overfor de samme pasientene. Verken epidemiologiske- eller behandlingsstudier har hittil vært utført på dette feltet. Det kan tenkes at samiske pasienters erfaringer, opplevelser og forståelse avviker fra dem man finner hos etnisk norske pasienter. Undersøkelsen kan få vitenskaplig betydning ved å bidra til økt forståelse av fenomenet depresjon ut fra et kulturelt perspektiv. Den vil kunne danne bakgrunn for større, kvantitative depresjonsstudier i samisk befolkning og bidra med ny kunnskap som kan få betydning for fagfolks forståelse og behandling av samiske pasienter med depresjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2231 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Cathrine Silviken
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrad innen medisin, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord
20.09.2012 REK nord
07.01.2016 REK nord
09.03.2017 REK nord
10.01.2019 REK nord