Forskningsprosjekt


Helseeffekter ved røyking av sigar, sigarillo, pipe og vannpipe

Vitenskapelig tittel:
"Health effects of cigar, cigarillo, pipe and hookah smoking"

Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt der data samles fra flere kohorter for å oppnå tilstrekkelig utsagnskraft i en vurdering av helseskade. De påvirkningene (eksponeringene) som vil bli belyst, er i hver enkelt kohort er for sjeldne til at man kan oppnå tilstrekkelig statistisk styrke.

Paraplyorganisasjonen for samarbeidsprosjektet er Cohort Consortium, opprettet av U. S. National Cancer Institute, Division of Cancer Control and Population Sciences (DCCPS).

Se følgende nettsted der Cohort Consortium beskrives, og der vårt prosjektet er listet opp:
http://epi.grants.cancer.gov/Consortia/cohort_projects.htmlProsjektbeskrivelse:
Prosjektet gjelder innsamling og analyse av opplysninger fra eksisterende helseregistre med sikte på å frembringe ny kunnskap om de helsemessige effektene av andre tobakksprodukter enn sigaretter. Prosjektet skal inngå i et internasjonalt prosjekt (Cohort Consortium) der data fra flere kohorter slås sammen for å oppnå et tilfredsstillende datagrunnlag da antallet registrerte som oppfyller utvelgelseskriteriene er lavt for hvert enkelt deltakerland. Formålet er å undersøke sammenhengen mellom røyking av sigarer, sigarillos, pipe, og vannpipe og forekomst/dødelighet av kreft, hjerte-/karsykdommer, luftveissykdommer, og total dødelighet. Den norske delen av prosjektet baserer seg på data fra Conor (helseundersøkelse), supplert med sykdomsdata fra kreftregisteret og dødsårsaksregisteret. Opplysningene koples på individnivå. Opplysningene avidentifiseres før utlevering til prosjektet. Koplingsnøkkelen oppbevares ved det siste koplende helseregisteret. Avidentifiserte helseopplysninger skal overføres til USA.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/842 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Det vil blir søkt finansiering fra Kreftforeningen i Norge, og Food and Drug Administration i USA for hovedprosjektet.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200000

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2014 REK sør-øst