Forskningsprosjekt


Adipogen 2

Vitenskapelig tittel:

Undersøkelser av endringer i genuttrykk i fettvev sammenholdt med endringer på protein- og post-translasjonelt nivå.Prosjektbeskrivelse:
Forskergruppen har funnet flere nye biologiske prosesser som er endret i fettvev etter vekttap, og som kan være viktig for utvikling av metabolsk sykdom. I prosjektet ønsker man å verifisere funnene i andre prøver som tidligere er samlet inn og som er lagret i den generelle biobanken «2010/502 Vestnorsk forskningsbiobank for overvekt». I prosjektet søkes det om å benytte lagrete fettvevsprøver fra 120 pasienter som har gjennomgått bariatrisk kirurgi. Studien vil undersøke endringer på genuttrykksnivå og om disse endringene gjenspeiler seg i endringer på proteinnivå. Pasientene som har avgitt prøvene har tidligere avgitt samtykke til at prøvene kan benyttes i forskning på fedme og fedmerelaterte sykdommer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/827 Prosjektstart: 12.06.2014 Prosjektslutt: 12.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnar Mellgren
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dette prosjektet inngår som en del av Regional strategisk forskningssatsning i Helse Vest: Fedme – ernæring, inkludert kirurgi (ansvarlig koordinator Gunnar Mellgren).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Materiale fra biobank:
Vestnorsk Forskningsbiobank for overvekt
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2014 REK vest
12.02.2015 REK vest