Forskningsprosjekt


Pasienter med langvarig sykefravær og deres erfaringer med forholdet mellom smerter, sykefravær og arbeid. Om fysioterapiens bidrag til rehabiliteringen.

Vitenskapelig tittel:
Patient stories of enduring pain,work and physiotherapy.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets bakgrunn: Som psykomotorisk fysioterapeut i privat avtalepraksis er jeg involvert i behandlingsprosesser av pasienter med langvarige muskel-skjelettsmerter, langvarig sykefrvavær og/eller medisinsk rehabilitering.Fysioterapibehandling er et krav for retten til økonomisk stønad under medisinsk rehabilitering(Folketrygdloven 100-8) Behandlingsprosesser i fysioterapi får ikke bare et terapeutisk, men også et økonomisk grunnlag for pasienten i rehabilitering. Dette lovfestede kravet kan i praksis bidra til å legitimere langvarige behandlingsprosesser. Det er faglig begrunnet at kroppslige omstillingsprosesser ved langvarige smertetilstander kan ta lang tid. Men den lange varigheten bidrar til å skape behandlingskøer, noe som representerer store offentlige utgifter, og som står i et visst spenningsforhold til et iboende krav i fysioterapitjenesten om en effektiv rehabilitering til yrkeslivet.Erfaringsmessig kan det ofte være manglende samsvar mellom fysioterpeutens egne parametre for behandlingseffekt og pasientenes egne erfaringer av det samme.I selve behandlingskonteksten er det sjelden rom for å utdype pasientenes erfaringer, refleksjoner og forståelse av sin egen situasjon når det gjelder forholdet mellom langvarig smerte,sykefravær og arbeid. Prosjektets formål er å utdype spørsmål som reiser seg i behandlingskonteksten, men som ofte blir utilstrekkelig besvart, og som er viktige for å skape bedre forståelse for pasientperspektivet på dette forholdet. Slike spørsmål er følgende: ”Hvordan opplever du at arbeidet ditt bidrar til å skape og vedlikeholde smertene dine? Hvordan opplever du at din helsetilstand blir påvirket, for eksempel blir bedre, annerledes eller forverret av å være i sykemelding/rehabilitering? Hva er din erfaring av fysioterapibehandlingens bidrag til bedring av din tilstand?" Jeg er orientert mot å få tak i implisitte og eksplisitte tenkemåter om kropp, arbeid og behandling som grunnlag for en analyse av hva slags begreper og grunnleggende teoretiske perspektiver som erfaringer av smerte og arbeidsevne blir fortolket i. Ved å søke svar på slike spørsmål blant informanter fra denne pasientgruppen, ønsker jeg å få et grunnlag for en drøfting av følgende spørsmål av betydning for innholdet av den praktiske fagutøvelsen : Hvordan erfares kroniske muskelsmerter som forenelig eller uforenelig med et arbeidsforhold ? Hvordan erfares fysioterapibehandlingens bidrag til rehabiliteringen til arbeid?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/42 Prosjektstart: 04.01.2010 Prosjektslutt: 31.08.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kari Steinsvik
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd-studiet i Profesjonspraksis, Nivå: Del av post doc-prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK nord