Forskningsprosjekt


Tidlig hjemreise med sonde for premature barn.

Vitenskapelig tittel:
Nyfødt intensiv Ambulerende SykepleieTjeneste - NAST.
Tidlig hjemreise med sonde for premature barn - evaluering av praksis.

Prosjektbeskrivelse:
Nyfødt intensiv har siden mai 2012 tilbudt foreldre til stabile barn «tidlig hjemreise med sonde» i spisetreningsperioden. Tidlig hjemreise med sonde innebærer regelmessig oppfølging i hjemmet av sykepleier fra Nyfødt intensiv Ambulerende SykepleieTjeneste - NAST. Tilbudet er frivillig. Barnet skrives ut til primærhelsetjenesten etter at sonden er fjernet og vektoppgangen er stabil. Prosjektet skal sikre kvaliteten på tilbudet som gis av NAST. Dette skal gjøres gjennom innsamling av kvantitative data for statistiske analyser. Pasientjournal fra St. Olavs hospital, ved fødsel og ved 36 ukers postmenstruell alder, skal benyttes. I tillegg skal de bruke journalprogram fra helsestasjonen ved 6 uker og 6 måneder korrigert alder. Søker om dispensasjon fra taushetsplikten./fritak fra samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1133 Prosjektstart: 19.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnhild Støen
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er finansiert av Helse Midt-Norge gjennom prosjektmidler.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 240

Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
10.04.2015 REK midt
08.01.2016 REK midt