Forskningsprosjekt


Har kognitiv atferdsterapi effekt på symptomer og funksjon hos pasienter med førstegangspsykose?

Vitenskapelig tittel:

Cognitive behaviour therapy for low functioning patients with early psychosis:
A randomized controlled trial
Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt kognitiv atferdsterapi (CBT) i kombinasjon med standardbehandling har effekt på symptomer og funksjon hos pasienter med førstgangspsykose, sammenlignet med standardbehandling alene. Schizofreni er en av de alvorligste psykiske lidelsene og har alvorlige følger både for personen som rammes, familien og samfunnet. I behandlingen av personer med diagnosen schizofreni, har medikamenter overbevisende dokumentert sin effekt. Til tross for dette sliter pasientene ofte med vedvarende negative og kognitive symptomer, samt redusert psykososial fungering. Mer omfattende psykososiale tiltak og behandlingsformer er derfor som oftest nødvendig. I prosjektet skal det gjennomføres en randomisert kontrollert studie, der intervensjonen består av kognitiv adferdsterapi over 12 måneder. Deltakere skal randomiseres 1: 1, og alle deltakere vil motta standardbehandling, mens kun halvparten vil bli randomisert til kognitiv atferdsterapi.. Det er planlagt inkludert 100 samtykkekompetente deltakere mellom 18 og 30 år fra egen pasientkohort ved Seksjon for Tidlig psykosebehandling ved Oslo universitetssykehus. Det kan forståes som at deltakerne skal undersøkes ved behandlingsstart, ved avsluttet behandling, samt etter 2 (klinisk undersøkelse) og 5 år (klinisk undersøkelse og nevropsykologisk undersøkelse). Opplysninger som skal inngå i prosjektet er sosiodemografiske opplysninger, medisinbruk, diagnose og symptomer. Det er videre planlagt innhentet følgende opplysninger fra offentlige registre: • Dødsårsaksregisteret: Dødsårsak og dato for deltakere som ved en evt senere oppfølging er avgått ved døden. • Medisinsk fødselsregister (MFR): Informasjon om svangerskaps- og fødselskomplikasjoner. • Norsk pasientregister: Informasjon om behandlingsperioder, diagnose, samt mottatt behandling. • Reseptregisteret: Informasjon om bruk av psykofarmakologisk behandling, samt behandling for somatisk sykdom. • Statistisk sentralbyrå familie og sosialregister: Familieforhold, oppvekststed og inntekt. • Statistisk sentralbyrå: Informasjon om familieforhold for evnt. familieundersøkelser. • Rikstrygdeverket: Informasjon om sykemeldinger og mottatte trygdeytelser. Det er planlagt å samle inn blodprøver som skal inngå i tidligere godkjent spesifikk forskningsbiobank «Tematisk område psykoser», med ansvarshavende Ole A Andreassen. Det er planlagt genetiske analyser av innsamlet materiale.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/900 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 02.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Monica Varga
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien finansieres gjennom forsknings- og lønnsmidler ved Oslo universitetssykehus.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Materiale fra biobank:
Tematisk område psykoser (TOP) biobank godkjent av Helsedepartementet (ref. 200403453)
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst