Forskningsprosjekt


Akutte pasientforløp ved St. Olav

Vitenskapelig tittel:

En analyse av sykdomsforløp, helsetjenestens repons og utfall hos akuttpasienter innlagt intermediær-eller intensivavdelinger ved St. Olavs Universitetssykehus.

Engelsk tittel: The episode of acute care- an analysis of clinical, logistical and outcome for patients admitted

to high-dependency units at St. Olavs University Hospital"Prosjektbeskrivelse:
Behandling av akutt kritisk sykdom og skade krever samspill mellom mange ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Publikums kontakt med nødmeldetjenesten skal tolkes korrekt, korrekt nivå på prehospital behandlingsrespons skal iverksettes raskt, korrekt behandling og diagnostisering skal skje på korrekt tidspunkt. Pasienten skal ivaretas av mange ulike aktører (publikum, prehospitalt personell, nødmeldetjenestens personell, akuttmottakspersonell, og avdelingspersonell). Et optimalt akutt pasientforløp må antas å være tilstandsspesifikk; ved enkelte tilstander er tidlig avansert behandling livsviktig, ved andre tilstander er rask transport til spesialisert andrelinjetjeneste viktigst. Utganspunktet for prosjektet er at man ønsker å kartlegge de akutte pasientforløpene til pasienter innlagt ved en av St. Olavs overvåkningsavdelinger. Vi forutsetter at de mest alvorlig syke og skadde pasientene blir innlagt slike avdelinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/966 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Andreas Jørstad Krüger
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av interne forskningsmidler til forskerlinjestudent Ingrid B Jørgensen via det medisinske fakultet.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: forskerlinje medisinstudiet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2014 REK midt