Forskningsprosjekt


Autisme og aldring - en pilotstudie

Prosjektbeskrivelse:
Også mennesker med autisme blir eldre. Hvilke endringer dette medfører både med tanke på diagnosens kjernesymptomer, helsetilstand og behov for tilpassede tjenester opp i høy alder er i lite undersøkt. Mens man tidligere gikk ut fra at autisme var en nokså sjelden tilstand (4 pr 10000), viser nyere studier at forekomsten kan være så høy som ca 1% i alle aldersgrupper. Økt levealder vil stille store krav til helse- og sosialtjenesten med tanke på en autismeadekvat oppfølging og tilrettelegging særlig med tanke på den delen av autismespekteret som i tillegg har en psykisk utviklingshemning med til dels store tilleggsvansker. Formålet med pilotstudien er å teste design/format for en planlagt nasjonal kartlegging av autisme og aldring med sikte på samtidig kompetanseheving i helse- og sosialsektor.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1175 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Michael Hermann Bernhard Lensing
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Pilostudien finansieres av Nasjonalt kompetanseenhet for autisme

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst