Forskningsprosjekt


REK midt, - Betydningen av diabetesgener for helse

Vitenskapelig tittel:
The role of Diabetes Risk Genes in Health, Growth and Development (DIA-HEALTH)

Prosjektbeskrivelse:
Diabetes er en folkesykdom som rammer ca 5-8 % av befolkningen. Forekomsten er økende. Tilstanden medfører høy risko for alvorlige komplikasjoner og stor grad av sykelighet. Årsaken er multifaktoriell og involverer både arv og miljø. Studier har de senere år påvist vel 30 genetiske varianter (single-nukleotid polymorfismer – SNPs) som er assosiert med type 2 diabetes. Kopinummervariasjoner (CNV) er en annen aktuell genetisk variant som kan tenkes å være assosiert med risiko for type 2 diabetesutvikling. Denne studien vil studere betydningen av diabetes-assosierte genetiske varianter: (1) i en norsk populasjon, både hos de med diabetes og hos friske kontroller, (2) ved diabetes-relaterte komplikasjoner og tilstander som overvekt, høyt blodtrykk, hjerte-/karsykdom og død, (3) hos mor og/eller barn for utvikling av fødsels-/overvekt og diabetes (4) for populasjonsspesifikke effekter. Prosjektet vil benytte data fra norske populasjonsbaserte undersøkelser (HUNT) med tilhørende biobanker og fra Medisinsk fødselsregister samt Dødsårsaksregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2265 Prosjektstart: 27.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Rasmus Njølstad
Forskningsansvarlig(e):  UiB, Institutt for klinisk medisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Endokrinologi, epidemiologi, genetikk, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: HUNT1, HUNT2, HUNT3 (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag)
Behandlet i REK
DatoREK
04.12.2009 REK midt