Forskningsprosjekt


Raskere tilbake til arbeid

Vitenskapelig tittel:
En klinisk forløpsstudie av langtidssykemeldte med muskel-skjelett- og lettere psykiatriske lidelser som gjennomgår en tverrfaglig medisinsk undersøkelse og får ulike behandlingstilbud basert på kognitiv innsikt og mestringstrening (Rapid return to work - with musculoskeletal- and minor mental diseases)

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en evaluering av Sunnaas ”Raskere tilbake” prosjekt, som har som formål å få langtidssykemeldte med muskel-skjelett plager og lettere psykiske lidelser tilbake i arbeid. Pasientmaterialet er samlet inn i 2008 og første halvår 2009. Studien skal undersøke effekten av henholdsvis samlet, tverrfaglig klinisk vurdering, og gruppebasert kognitivt og mestringspreget intervensjon. Pasientgruppen har vært gjennom en av tre ulike oppfølginger ved Sunnaas, og kontrolleres mot en kohort sykemeldte med samme diagnoser, hentet ut av NAVs database for Østfold.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2266 Prosjektstart: 22.10.2009 Prosjektslutt: 01.02.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dag Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas Sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Smerterehabilitering
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst
03.12.2009 REK sør-øst