Forskningsprosjekt


Er det forskjeller i kreftrelatert overlevelse mellom grupper med forkjellig etnisk bakgrunn? Skyldes denne forskjellen forsinket diagnostikk eller forskjellig tumorbiologi?

Vitenskapelig tittel:
Er det forskjeller i kreftrelatert overlevelse mellom grupper med forkjellig etnisk bakgrunn? Skyldes denne forskjellen forsinket diagnostikk eller forskjellig tumorbiologi?

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt som reiser spørsmålet om forskjeller i kreftrelatert overlevelse blant forskjellige etniske grupper. I denne undersøkelsen ønsker man å innhente data om stadieinndeling og kreftrelatert overlevelse blant innvandrere fra Asia, og sammenligne tallene i denne gruppen med tilsvarende tall for den norske befolkning i samme aldersgruppe for perioden 1980-2009. Det vil innhentes registerdata av stadium inndeling av bryst og endetarmskreft, samt cancerspesifikk død, og deltagelse i mammografiscreening hos den populasjonen som er med i prosjektet. Det skal gjøres genetisk undersøkelse av biologisk materiale. Data vil innhentes i samarbeid med SSB, Kreftregisteret, Norsk pasient register, AHUS og Nasjonalt kunnskapssenter. Prosjektet skal kunne føre til at pasienter med innvandrerbakgrunn kan få bedre behandling og oppfølging ved at det blir fokusert på at det kan være forskjeller mellom grupper.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/21 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ida Bukholm
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
10.01.2013 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst