Forskningsprosjekt


Tjenestebehov hos hjemmeboende eldre som mottar kommunal hjemmetjeneste

Vitenskapelig tittel:
Tjenestebehov hos hjemmeboende eldre over 70 år som mottar kommunale hjemmetjenester - forekomst, forløp og forbruk av helseressurser

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon er utbredt hos eldre, særlig hos de som har hjernesykdom. Depresjon hos eldre fører til nedsatt funksjonsnivå, innleggelse i sykehjem og økt dødelighet. Demens blir mer vanlig med økende alder og finnes hos 80 % av pasienter i sykehjem. Psykiatriske symptomer og atferdsendringer ved demens påvirker livskvalitet, pårørende belastning og omsorgsbehov hos personer med demens. Demens og psykiatriske symptomer hos hjemmeboende tjenestemottagere er lite undersøkt. Denne studien vil studere disse symptomene både i et tverrsnitts- og longitudinelt perspektiv. Studien har som mål å identifisere prediktorer for økt omsorgsbehov, sykelighet og dødelighet. Studien vil inkludere 1000 tjenestemottagere over 70 år. Ved hjelp av standardiserte kartleggingsskjemaer vil kliniske variabler bli kartlagt tre ganger i løpet av tre år. Resultatene vil bidra til den internasjonale kunnskapsbasen og ha betydning for organisering av tjenester, både på individnivå og på organisatorisk nivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/119 Prosjektstart: 01.08.2008 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Forbedring av psykisk helse hos eldre gjennom tverrfaglige tilnærming. Improving mental health of older people through multidisciplinary efforts - The South-Eastern Norway Pooled Efforts Project
Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
20.06.2013 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst