Forskningsprosjekt


Evaluering av ROP-teamet i Vestfold HF

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av sykehuset Vestfold HFs Rus og Psykiatri (ROP)-team som behandler personer med samtidig ruslidelse og psykiatrisk lidelse. Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse har ofte sammensatte behov og trenger tjenester fra flere instanser. Samhandling mellom tjenestene er derfor helt nødvendig. Sykehuset i Vestfold HF startet 1. april 2013 ROP- teamet. Teamet skal sørge for en bedre samhandling om personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. De skal bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med ressurser rettet inn mot pasienter som har et utilstrekkelig tilbud. ROP-teamet har omtrent samme målgruppe som ACT-teamene, og arbeider etter mange av de samme kriteriene. Pasienter med samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse som ble inkludert i løpet av teamets første år er planlagt inkludert, og det forventes at omlag 30 personer vil samtykke til å delta. Måleinstrumentene som vil bli brukt i evalueringen, er de måleinstrumentene som ROP-teamet vil bruke i sitt kliniske arbeid med utredning av pasienter og overvåking av behandlingen til pasientene. Det skal i prosjektet innhentes opplysninger om psykisk helse, bruk av rusmidler, livskvalitet, funksjonsnivå, bruk av helsetjenester (innleggelser i psykisk helsevern, kommunale tjenester). Deltakerne skal følges gjennom en observasjonsperiode på to år. Registeropplysninger skal innhentes fra Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister, Reseptregisteret og DIPS. Det skal i tillegg gjøres kvalitative intervju med et utvalg av pasientene. Resultatene fra studien skal sammenliknes med resultater fra en tidligere studie der man gjennomførte en evaluering av 15 ACT team for om mulig å gjennomføre en komparativ analyse av de to samhandlingsmodellene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/648 Prosjektstart: 07.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Landheim
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Evalueringen finansieres av Sykehuset Vestfold HF. Se vedlegg.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst