Forskningsprosjekt


Punktprevalens av alkohol og rusmidler blant kaukasiske urbane kvinner i svangerskapssuke 18-22

Vitenskapelig tittel:


Point prevalence of alcohol and other drug use among Caucasian, city living women at pregnancy week 18-22Prosjektbeskrivelse:
Bruk av alkohol og andre rusmidler i graviditeten gir økt risiko for skader på fosteret og derfor anbefales gravide totalavhold. Til tross for dette oppgir en høy andel av gravide kvinner inntak av alkohol og i en spørreundersøkelse fra Oslo oppga 40 % av de gravide at de ikke var totalavholdende i siste trimester. Lys hudfarge, høyere inntekt og sosial status er risikofaktorer for alkoholinntak under graviditet. En undersøkelse fra Norge har vist at omlag 6 % av kvinnene hentet ut resept på opioider 3 måneder før, under eller 3 måneder etter svangerskapet. Undersøkelser av rusmiddelbruk er ofte basert på spørreskjemaundersøkelser, som er beheftet med svakheter. I denne studien ønskes det brukt laboratorieanalyser for å måle konsentrasjonen av alkohol, alkoholmetabolitter, benzodiazepiner, z-hypnotika, opioider, sentralstimulerende midler, ketamin og pregabalin i urin for å beregne punktprevalens av rusmiddelbruk hos 855 gravide i uke 18-22. Kvinnene deltok i TRIP-studien 2007-2010.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/742 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 01.08.2016

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne-S. Helvik
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:
  • Prosjektet er omfattende og urinprøver fra 855 kvinner skal analyseres. Laboratoriemedisinsk klinikk har bevilget 38.000 kr til prøve analyser.
  • Samarbeidsorganet mellom NTNU og Helse Midt-Norge


Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 855

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: samfunnsmedisin
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført grunnet manglende REK godkjenning
Materiale fra biobank:
TRIP-studien ref. 4.2007.81
Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2014 REK midt
13.06.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt