Forskningsprosjekt


Validering av selvrapportert hjerteinfarkt (MI) og slag/hjerneblødning, og oppfølging av hjerte- og karsykdom og -død i SAMINOR1

Prosjektbeskrivelse:
Globalt er hjerte- og karsykdommer (CVD) ansvarlig for 1/3 av alle dødsfall. Både globalt og nasjonalt utgjør CVD også en stor del av den totale sykdomsbyrden. Spørreskjemaer blir ofte brukt til å samle inn data på forekomsten og hyppigheten av slike sykdommer. I Norge har det imidlertid vært gjort lite forskning med hensyn til å vurdere måleegenskapene til disse spørreskjemaene. Vi vet enda mindre om validiteten til disse i den multietniske befolkninga i Nord-Norge. Ved bruk av SAMINOR1-data og registeropplysninger i CVDNOR skal dette undersøkes i detalj. Videre planlegges det å gjennomføre en oppfølgingsstudie av deltakerne i SAMINOR1 i forhold til senere sykelighet og død av CVD. Vi vet fortsatt for lite om hyppigheten av CVD i Norge og vi vet enda mindre om det eksisterer etniske forskjeller i risikoen for CVD og CVD-død i områder med både samisk og norsk bosetning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/927 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 30.04.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bent-Martin Eliassen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt støtte hos Sparebank1 Nord-Norges forskningsfond for å gjennomføre koblingen. Senter for samisk helseforskning dekker et eventuelt restbeløp gjennom egne driftsmidler.Det er søkt støtte hos Sparebank1 Nord-Norges forskningsfond for å gjennomføre koblingen. Senter for samisk helseforskning dekker et eventuelt restbeløp gjennom egne driftsmidler.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16865

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord
19.11.2015 REK nord
17.08.2017 REK nord