Forskningsprosjekt


Immunregulerende signaler i T celler fra pasienter med primær immunsvikt av typen CVID (Common Variable Immunodeficiency)

Vitenskapelig tittel:
Immunoregulating signals in T cells from patients Common Variable Immunodeficiency (CVID) and how this may impact the B cell deficiency and antibody production due to lack of T cell help.

Prosjektbeskrivelse:
CVID er en immunsviktsykdom som gir alvorlige infeksjoner. Prosjektgruppen har vist at ca. 30 % av norske pasienter har nedsatt immunfunksjon som delvis skyldes aktivering av cAMP-protein kinase A signalveien. Man vil undersøke om dette også gjelder tyske pasienter. Videre gir mutasjoner i genet for PI3K (phosphatidylinositol-3-OH-kinase) i noen britiske pasienter økt fosforylering av nedstrøms og defekt immunrespons. Undersøkelse av ca. 600 tyske pasienter har vist at disse ikke har de samme mutasjonene, men noen funn kan tyde på at de kan ha defekte responser på grunn av andre endringer i samme signalvei. Det er ønskelig å kartlegge dette i prøver fra noen pasienter med T cellesvikt hva særlig egnede metoder som er etablert her. Prosjektets mål er å studere aktiverende signaler og funksjon i T celler fra CVID pasienter. Studien vil gi viktig kunnskap om T-cellers rolle ved CVID og metoder for å øke T-cellefunksjonen og immunresponsen hos disse pasientene. Pasientprøvene man nå søker om å analyseres er fra en biobank ved Centre for Chronic Immunodeficiency i Freiburg i Tyskland. Pasientene har gitt skriftlig samtykke til å være med i studien i Tyskland og samtykket til at det humant biologiske materiale kan utføres til utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/629 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.09.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kjetil Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: "Secrecy and material transfer agreement" har blitt opprettet mellom partene.

CCI i Tyskland finansierer kostandene ved prøveinnsamling og drift av biobank. Bioteknologisenteret finansierer kostnadene forbundet med analysene som utføres i Norge. Forskningen er finansiert ved grunnforskningsbevilgninger fra studier knyttet til T-celle signalering i professor Kjetil Taskens gruppe.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 50

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
CCI Biobank, Freiburg, Tyskland
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2014 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst