Forskningsprosjekt


Kirurgi eller strålebehandling ved lokalavansert prostatakreft - en åpen randomisert klinisk studie

Vitenskapelig tittel:
SPCG 15. Primary surgery or radiotherapy for men with locally advanced prostate cancer- an open randomised clinical study

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å sammenligne effekt, målt som 10 års overlevelse og livskvalitet, av to ulike behandlinger av lokalavansert prostatakreft. De to behandlingene er 1) strålebehandling kombinert med hormonbehandling, og 2) primær kirurgisk fjerning av tumor med eventuell strålebehandling av «resttumor» om dette anses klinisk indisert. Avansert prostatakreft rammer om lag 15 % av alle med kreft i prostata. Kreftsvulsten har vokst gjennom kjertelen, men det fins ingen spredning til kroppen. Standardbehandling i Skandinavia er i dag strålebehandling kombinert med hormonbehandling, men primær kirurgisk fjernelse av tumor med eventuell påfølgende strålebehandling er også et alternativ. Man søker nå om å gjennomføre en nordisk undersøkelse ved å inkludere 1 200 menn med avansert kreft, derav 400 i Norge. Deltakerne skal randomiseres til en av de to behandlingene. Pasientene vil bli fulgt opp i 10 år med totalt 13 rutineundersøkelser. På fem av disse, ved baseline samt etter 1,2, 5 og 10 år skal de fylle ut et spørreskjema om livskvalitet. Opplysninger skal innhentes fra sykehusjournaler, Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret og Reseptregisteret. Blod, urin og prostatavev skal undersøkes og både DNA- og RNA-analyser skal utføres for å lete etter biomarkører for prognose. Det angis at biologiske materialet skal hentes fra en diagnostisk biobank, «OUS forskningsbiobank for kreft», med ansvarshavende Per Morten Sandset ved Oslo universitetssykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/888 Prosjektstart: 26.10.2014 Prosjektslutt: 02.03.2031

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wolfgang Lilleby
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Det vil bli søkt forskningsstøtte fra Nordisk Kreftunion

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 1200

Materiale fra biobank:
OUS forskningsbiobank for kreft
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst