Forskningsprosjekt


Prognose etter alderspsykiatrisk behandling

Prosjektbeskrivelse:
Alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste tar imot pasienter i sengeavdling til behandling av alvorlige depresjoner, psykoser, alvorlig angtlidelse og demens med atferdsproblematikk. Vi vet ikke over hvordan det går med dem noen år senere. Dette prosjektet har som hensikt å undersøke funksjon, sykelighet, legemiddelbehanling og evt.reinnleggelser hos eldre pasienter 2 til 3 år etter (indeks) innleggelse i en alderspsykiatrisk avdeling. Vi vil inkludere pasienter innlagt i alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet og Vestre Viken (Lier) sykehus i tidsrommet 2011-2013, som har gitt samtykke til at data ved innleggelsen kunne inngå i et kvalitetsregister (KVALAP) og kan brukes til forskning. Det dreier seg om 251 pasienter. De vil bli tilskrevet og spurt om å delta i en ny undersøkelse, som vil skje på de to sykehusene eller i hjemmebesøk. I undersøkelsen vil man bruke samme type tester og skalaer som ved baseline (=indeksinnleggelsen). Ingen biologiske undersøkelser vil bli utført
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/679 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 01.08.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Engedal
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmets sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, sykehuset i  Vestfold vil betale for utfgifter i forbindels med data innsamling

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 251

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK nord