Forskningsprosjekt


PreventADALL

Vitenskapelig tittel:
PreventADALL
Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies

Prosjektbeskrivelse:
Allergiske sykdommer rammer ca 25-40 % av befolkningen med stor individuell og samfunnsbelastning. I dag finnes ingen primærforebyggende strategier. Sykdomsårsaker er ukjente, men miljøfaktorer som redusert mikrobiologisk mangfold og økt bruk av miljøgifter har sannsynlig påvirkning av immun-utvikling ved interaksjon med gener (epigenetikk). Allergiske sykdommer starter ofte med atopisk eksem og fødemiddelallergi i første leveår etterfulgt av astma og allergisk rinitt. PreventADALL er en internasjonal innovativ randomisert faktorielt designet prospektiv fødselskohortstudie som skal teste om allergisk sykdomsutvikling kan forebygges ved lavkostnadsintervensjoner, og identifisere faktorer som tidlig i livet kan føre til sykdom med data fra 18 ukers svangerskap, biologiske tester og langtidsoppfølging av barn. Tidlige utfallsvariabler er fødemiddelintoleranse og atopisk eksem. De gravide kvinnene vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema som inkluderer generell helse, sosioøkonomi, livsstil (alkohol, tobakk, medisiner), kosthold, fysisk aktivitet, stress og livskvalitet. Oppfølging av barna inkluderer spørreskjema om generell helse, sykdommer, medisiner, sosioøkonomi, boforhold, kosthold, stress og livskvalitet. Gravide kvinner skal rekrutteres på svangerskapskontroll uke 18. Barna inkluderes ved fødsel. Målet er å rekruttere 3500 kvinner i løpet av 24 mnd. Det vil bli sendt ut brev til alle kvinner som skal til slik kontroll med invitasjon.De inkluderte randomiseres til 4 ulike grupper. Gruppe 1: Norske nasjonale anbefalinger følges om fullamming til 6 måneder og matvareintroduksjon etter dette tidspunktet. Ingen anbefalinger i forhold til hudbehandling. Gruppe 2: Deltagerne introduserer kumelk, egg, torsk, peanøtt og hvete som smaksprøver mellom 3 og 4 måneders alder. Ingen anbefalinger i forhold til hudbehandling. Gruppe 3: Norske nasjonale anbefalinger følges om fullamming til 6 måneder og matvareintroduksjon etter dette tidspunktet. Barnet bades i oljebad/smøres med fuktighetskrem i ansiktet minst 5 dager/uke mellom 2 uker og 9 måneders alder. Gruppe 4: Deltagerne introduserer melk, egg, torsk, peanøtt og hvete som smaksprøver mellom 3 og 4 måneder. Barnet bades i oljebad/smøres med fuktighetskrem i ansiktet minst 5 dager/uke mellom 2 uker og 9 måneders alder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/518 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2044

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karin C. Lødrup Carlsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PreventADALL er et ambisiøst, innovativt, internasjonalt, multisenter prosjekt som vil generere en rekke sub-studier i de kommende årene. For å sikre høy kvalitet på datainnsamling, innsamling av biologiske materiale og på gjennomføringen av intervensjonene, er det samlede budsjettet fra 2013-17 på omtrent 90 millioner norske kroner. Dette inkluderer utgifter til personell, materiell og analyser.

Per i dag (Mars 2014) har PreventADALL tilstrekkelig med midler til å initiere datainnsamling ved følgende kilder:

Helse SørØst: 9 mill NOK
UiO: 0.6 mill NOK for lung function equipment and1 PhD
Thermo-Fisher: IgE analyser gjennom samarbeid med Uppsala (professor Borres).
Sykehuset Østfold HF: 50% PhD
Karolinska Institutet: personell
Diakonova:  40% sykepleier
Stallergen: allergenekstrakter og lansetter til prikktesting
Norges Astma og Allergiforbund 75 000 NOK
Barnestiftelsen 80 000 NOK for bio-ingeniør
Helsedirektoratet med møter
Det vil fortløpende søkes om midler til personell og analyser fra tilgjengelige kilder, inkludert EU og andre internasjonale kilder.
Det nåværende budsjettet inkluderer ikke kostnader til ORAACLE personell og infrastruktur ved OUS/UiO eller annet personell. Egne midler for deler av intervensjonene, samt dedikert personell, er på det nåværende tidspunkt tilgjengelig fra ORAACLE.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Fostre
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6300

Materiale fra biobank:
PreventADALL
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2014 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
08.06.2015 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst