Forskningsprosjekt


Nytte av andregenerasjons målretta behandling ved lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Evalutation of effectiveness of afatinib in previously TKI-treated EGFR-mutated non-small cell lung cancer patients in routine practice

Prosjektbeskrivelse:
Eit nytt medikament, afatinib, for behandling av lungekreft med spesifikk gen-endring, kalla EGFR-mutasjon, er gjort tilgjengeleg gjennom eit såkalla Named patient use-program over dei siste par åra. Afatinib er, i motsetnad til førstegenerasjons-medisinane, ein såkalla irreversibel hemmar, som kan ha effekt der førstegenerasjonsbehandlinga ikkje lenger har verknad. I Norden er ca 150 pasienter behandla i dette programmet, der data på sjukdomsstatus, tidlegare behandlingstype og -effekt samt opplysningar om behandlingsvarigheit og biverknader av afatinib er tilgjengeleg. Desse data er samla inn i vanleg praksis, og kan dermed ha stor overføringsverdi til vidare bruk, som data frå vitskaplege studiar. Foreløpig er det begrensa med informasjon om kva rolle afatinib har i 2.-linje.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/735 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen utgifter, ingen inntekter.

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2014 REK sør-øst