Forskningsprosjekt


Behandling av tvangslidelse (OCD) hos mennesker med Asperger syndrom

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å heve kompetansen innen spesialisthelsetjenesten omkring pasienter med Asperger syndrom og tvangslidelse samt å kartlegge effekten av kognitivt atferdsorientert behandlingstilbud (CBT) for denne pasientgruppen. Undersøkelsen skal utføres som et pilotprosjekt og planlegges gjennomført i perioden 1.1.2010 – 31.1.2012. Pasientenes ferdigheter skal måles med anerkjente metoder før behandling, så ved avslutning av behandlingen og deretter i en oppfølging 12 uker etter behandlingen er avsluttet. Behandlingen skal tilpasses den enkelte pasient og har en varighet på 12 uker med ukentlige oppmøter. Det skal rekrutteres inntil 20 pasienter i aldersgruppen 13-40 år. Rekrutteringen skjer gjennom fagpersoner med behandlingsansvar. Det legges vekt på at rekruttering skal skje uten press. Det planlegges å innhente samtykke fra pårørende enten som et tillegg til deltakerens samtykke eller som stedfortredende samtykke ved manglende samtykkekompetanse. Komiteen forutsetter at vegring tas hensyn til slik at ingen blir inkludert mot eget ønske. Data fra studien vil oppbevares avidentifisert. Opplysningene vil bli anonymisert på en slik måte ved publisering at ingen av deltakerne kan identifiseres. Prosjektleder vurderer det slik at belastningen for deltakerne er knyttet til følelsesmessig ubehag i forbindelse med behandlingen samt at det vil kunne være en ulempe at behandlingen foregår på dagtid da pasientene eventuelt må ta fri fra skole eller arbeid. Deltagelse i prosjektet kan dessuten skape urealistiske forventninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1027 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.01.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Sissel Berge Helverschou
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonal kompetanseenhet for autisme
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Behandling av tvangslidelse (OCD) hos mennesker med Asperger syndrom
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK sør-øst