Forskningsprosjekt


Platehemmere og traumatisk hjerneskade

Vitenskapelig tittel:
Preinjury platelet inhibitors in moderate to severe traumatic brain injury in older age patients

Prosjektbeskrivelse:
Studien danner grunnlaget for en hovedoppgave ved DMF, NTNU, og baserer seg på data fra det pågående Hodeskadeprosjektet (ref. 2009/2328/REK midt). Denne delstudien skal se nærmere på effekten av bruk av platehemmere på alvorlighetsgrad ved hjerneskade. Det skal inkluderes 220 deltakere som er over 50 år med moderat eller alvorlig traumatisk hjerneskade fra hovedstudien, hvorav 60 gikk på platehemmere før skaden. Gjennom studien skal det undersøkes om bruk av platehemmere før skaden gir økt risiko for deteriorasjon og dermed verre langsiktig utfall sammenliknet med ikke-brukere. Dette vurderes ved hjelp av Glasgow Coma Scale (GCS) score og CT funn gradert etter Marshall CT score og Rotterdam CT score. Alle pasienter er allerede inkludert i det samtykkebaserte Hodeskadeprosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1087 Prosjektstart: 23.06.2014 Prosjektslutt: 01.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Vik
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et hovedoppgave prosjekt ved NTNU, og det vil søkes om støtte på 2500,- for administrative kostnader (litteratur, trykk osv). Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 220

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Hovedoppgave, Nivå: stud.med
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2014 REK midt
18.09.2015 REK midt
07.02.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt