Forskningsprosjekt


NAV-legers veiledning av fastleger i sykmeldingsspørsmål i Østfold

Vitenskapelig tittel:

En randomisert kontrollert studie av effekten av NAVs rådgivende legers veiledning av fastlegers sykmeldingspraksis med fokus på å øke bruken av gradert sykmelding og redusere totalt sykefraværProsjektbeskrivelse:
I et forprosjekt i regi av NAV Oslo er det utviklet en arbeidsmetode for NAV-leger som består i en planmessig veiledning av fastleger i sykmeldingsspørsmål, blant annet med tanke på å øke bruken av gradert sykmelding. Tiltaket går ut på å gi trygdemedisinsk veiledning i fastlegens sykmeldingspraksis, herunder bruk av gradert sykmelding, og spesielt veiledning i forhold til konkrete sykmeldingssaker som fastlegene har. Den foreliggende studien i Østfold er planlagt organisert etter modell av studien i Bergen, altså en replikasjon. I et randomisert kontrollert design vil halvparten av fastlegene i Østfolds fire største kommuner motta systematisk veiledning i håndtering av sykmeldinger som har vart 8 uker eller mer, kontrollgruppen vil selv kunne søke veiledning telefonisk hvis ønskelig. Effekter vil bli målt i registerdata over sykefravær og andre helserelaterte trygdeytelser og analyseres på fastlegelistenivå. Legene deles i to grupper de som mottar veiledning og de som selv søker veiledning etter eget forgodtbefinnende.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/334 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 30.04.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: NAVs ordinære budsjett dekker veiledningen, samt noe av arbeidet med rapportering fra studien. Studien har også støtte av Forskningsrådet via FHI.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 169

Behandlet i REK
DatoREK
27.03.2014 REK vest
16.08.2017 REK vest
31.10.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest