Forskningsprosjekt


Er felles primærhelsetjeneste og psykisk helsevern bedre enn nåværende praksis for personer med psykiske og andre sykdommer? Cluster randomisert studie

Vitenskapelig tittel:

Is shared primary and mental healthcare better than current practice for people with mental and comorbid illnesses? Cluster randomized trialProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt en norsk tilpasning av en kanadisk modell med tverrfaglig helseteam kan gi et mer effektivt helsetilbud for personer med psykiske og andre sykdommer. Teamene skal bestå av fagpersoner fra primærhelsetjenesten og psykisk helsevern som samlokaliseres og samarbeider tett med fastleger. Studien er delt i tre arbeidspakker, WP1-WP3. I WP1 skal nåværende praksis kartlegges ved å undersøke pasientforløp i en klinisk kohort som beskrevet nedenfor. I WP2 skal det brukes data fra WP1 til å identifisere behov for bedre samhandling og å utforme og implementere en norsk modell med felles helseteam. WP3 er en cluster randomisert studie der man skal undersøke om modellen med felles helseteam gir et mer effektivt helsetilbud enn dagens praksis. Seks legesentre med 24 fastleger fra tre bydeler i Groruddalen er planlagt rekruttert til prosjektet. Deltakerne skal deles i to kohorter; omtalt som klinisk kohort og registerkohort. Det totale antall deltakere i den kliniske kohorten er angitt til omlag 1350 pasienter. Deltakere i den kliniske kohorten skal rekrutteres forløpende over 4 uker fra seks ulike legesentre. For disse skal det gjøres en samtykkebasert innhenting av definerte opplysninger fra fastlegejournal, NAV/HELFO samt Akershus Universitetssykehus prospektivt 9 måneder etter inklusjon. Disse skal samtidig utfylle spørreskjemaer om blant annet psykisk helse, alkohol/rusmidler samt tilfredshet med de tjenester de har mottatt. Skjemaene skal utfylles 3 ganger i samme tidsrom. Deltakerne honoreres med flaxlodd. Som deltakere i registerkohorten søkes det om å inkludere alle pasienter som har vært til konsultasjon hos de 24 deltakende fastleger de siste 12 måneder. Det søkes om dispensasjon til å innhente opplysninger uten pasientens samtykke fra samme tidsrom fra fastlegejournal, NAV/HELFO og Akershus Universitetssykehus. Av søknadsskjemaet fremkommer det at man i prosjektet ønsker å koble mot data i reseptregisteret. Prosjektleder har opplyst under saksforberedelsene at denne koblingen ikke er aktuell grunnet registerets pseudonymitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/435 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet har mottatt 1,5 mill kroner i oppstartingsmidler for forskningen fra Helse SørØst RHF. De ulike involverte prosjektmedarbeidere bruker egen tid som en del av sitt ordinære arbeid. Prosjektet har sendt søknad til Norges forskningsråd (programmet HELSEOMSORG) om midler til to stipendiater (en for WP1 og en for WP3) og noe driftsmidler. Det vil bli sendt søknad til Akershus universitetssykehus om noe driftsmidler.

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1350

Behandlet i REK
DatoREK
27.03.2014 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
12.06.2014 REK sør-øst
22.09.2016 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst