Forskningsprosjekt


Validering av CET

Vitenskapelig tittel:
Validering av norsk oversettelse av Compulsive Exercise Test (CET)

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at tvangspreget trening har vist seg å være et fremtredende og sentralt symptom hos 30-80 % av personer med spiseforstyrrelser. Studier har vist at pasienter med dette symptomet generelt har mer alvorlig psykopatologi, trenger lengre behandlingstid, har dårligere prognose ved behandling og har større risiko for tilbakefall etter behandling sammenlignet med pasienter uten tvangspreget treningsatferd. Det er derfor viktig å ha gode mål for å vurdere tvangspreget treningsatferd. Målet med denne studien er derfor å validere den norske oversettelsen av instrumentet Compulsive Exercise Test (CET). Problemstillingene som skal undersøkes er: 1) hva er normative data for CET?, 2) Er det forskjell i CET-score mellom pasienter med spiseforstyrrelser og personer fra den generelle befolkningen?, 3) Er det forskjell i CET-score mellom polikliniske og døgnpasienter med spiseforstyrrelser?, og 4) Fanger CET opp endringer i tvangspreget treningsatferd fra innleggelse til utskrivelse hos døgnpasienter med spiseforstyrrelser? Studien innebærer at 600 deltakere inviteres til å fylle ut et web-basert spørreskjema via Questback med spørsmål om fysisk adferd og adferd knyttet til spiseforstyrrelser. Utvalget vil bestå av deltakere fra tre ulike populasjoner: 1) normalpopulasjon (n=400), 2) polikliniske pasienter med spiseforstyrrelser (n=100), og 3) døgnpasienter med spiseforstyrrelser (n=100). Deltakere til normalpopulasjonen rekrutteres blant studenter ved idrettsfaglige studier ved Høgskolen i Telemark (HiT), Universitetet i Agder (UiA) og Norges idrettshøgskole (NIH). Polikliniske pasienter rekrutteres via privatpraktiserende terapeuter og distriktspsykiatriske sentre, mens døgnpasienter rekrutteres fra avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad. Rekruttering av deltakere gjøres ved at studenter ved HiT, UiA og NIH, samt døgnpasienter ved Modum Bad, får tilsendt en e-post med forespørsel om deltakelse. Polikliniske pasienter melder selv interesse til forskergruppen, og får så tilsendt en e-post med formell forespørsel om deltakelse. Døgnpasientene fyller ut spørreskjemaet både ved innleggelse og utskrivelse for å se om spørreskjemaet fanger opp endringer i treningsatferd under et behandlingsopphold.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/460 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Solfrid Bratland-Sanda
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Studien finansieres internt ved HiT og Modum Bad

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2014 REK sør-øst