Forskningsprosjekt


Nytteeffekter av Medisinstart

Vitenskapelig tittel:

Nytteeffekter av Medisinstart - en åpen randomisert kontrollert studie av en nyutviklet apotektjenesteProsjektbeskrivelse:
Målet for studien er å undersøke om tjenesten Medisinstart øker etterlevelsen av forskrevet behandling. Pasientens trygghet ved behandlingen og dermed motivasjonen til å følge denne vil også bli undersøkt. Studien skal også avdekke om Medisinstart har nytteverdier for pasient, samfunn og apotek. Studien er en åpen randomisert studie. 1500 informanter blir likt fordelt i intervensjonsgruppe og kontrollgruppe. Kontrollgruppen vil motta dagen oppfølging i apotek, mens intervensjonsgruppen vil få en utvidet oppfølging i form av to samtaler med farmasøyt. Deltagere fra denne gruppen kan også bli kontaktet for et dybdeintervju om sine erfaringer. Det vil kobles til Reseptregisteret i 1 år før og opptil 1,5 år etter inkludering i studien. Rekruttering skjer ved første gangs ekspedisjon av nytt medikament Det er farmasøyter ved apotek, som er opplært i anledning studien, som rekrutterer og gjennomfører samtaler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/657 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sara Bremer
Forskningsansvarlig(e):  Apokus AS
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Apotekforeningen (avtale vedlagt).

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst