Forskningsprosjekt


Sykefravær og ventetider ved sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Prosjekt skal kartlegge sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med prosjektet er å få mer presis kunnskap om denne sammenhengen ved å koble sammen individuelle data om legemeldt sykefravær fra NAV og ventetider fra Norsk pasientregister. Sammenhengen modelleres i regresjonsanalyser der sykefraværets lengde er avhengig variabel, og ventetid, gitt de relevante bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, yrke, næring, diagnose osv., som er uavhengige variabler. Vi vil da kunne beregne kostnadene ved lange helsekøer i form av produksjonstap (sykefravær, arbeidsgiverperspektivet), og identifisere innen hvilke medisinske områder sammenhengen er særlig sterk (for eksempel kirurgi, ortopedi, psykiatri, smertetilstander).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/489 Prosjektstart: 03.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karin Dyrstad
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er fullfinansiert av NHOs arbeidsmiljøfond.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3213924

Behandlet i REK
DatoREK
04.04.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt
08.01.2016 REK midt