Forskningsprosjekt


Serraterte tykktarmpolypper - fjerning eller observasjon

Vitenskapelig tittel:

The role of serrated polyps in colorectal carcinogenesisProsjektbeskrivelse:
Fjerning av adenomatøse polypper i forbindelse med sigmoidoskopiscreening er vist å redusere kolorektal cancer (CRC) død med 30% og forekomst av CRC med 20%. Allikevel er 95% av polyppfjerninger unødvendig med tanke på CRC forebygging, men vi vet for lite om adenomer til å kunne definere hvilke 5% vi skal fjerne. Serraterte polypper er en annen type polypper som vi fram til nylig ignorerte som ufarlige. Molekylær genetisk forskning tyder nå på at også disse kan spille en aktiv rolle i utvikling av CRC og at de bør fjernes på samme måte som adenomer. Men - disse polyppene er ofte store og de finnes hovedsakelig i den øvre delen av tykktarmen hvor tarmveggen er tynn. Risikoen for alvorlige komplikasjoner (perforasjon og blødning) er derfor vesentlig større for serraterte polypper enn for adenomer (x10 økt risiko bare pga lokaliseringen - i tillegg til risiko pga størrelse). Samtidig kan vi ikke si noe om eventuell gevinst (redusert CRC forekomst) ved å bli utsatt for denne økte risikoen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/369 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Geir Hoff
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet utføres primært innenfor rammene av det pågående pilotprosjektet for kolorektalcancer screening (Rek ref. 2011/1272) som finansieres ved årlige tildelinger over statsbudsjettet. Pilotens varighet er foreløpig 4 år fra april 2012 og vi forventer å rekruttere 400 av ialt 480 pasienter med serraterte polypper fra piloten i gjenværende del av 4-års perioden. Sannsynligvis vil piloten bli utvidet og dermed sikre rekruttering av alle 480, men dette er usikkert. Det kan i verste fall bli behov for å rekruttere pasienter fra andre screeningprosjekter utenfor Norge eller fra rutine koloskopivirksomhet i Norge. I så fall må det vedlagte supplerende informasjonskrivet måtte endres. Det må vi i så fall få komme tilbake til hvis det blir nødvendig. Dette er imidlertid grunnen til at har vi valgt å melde dette prosjektet inn som et selvstendig prosjekt assosiert med den pågående screeningpiloten og ikke en del av piloten.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 480

Materiale fra biobank:
Serraterte polypper i CRC pilot
Behandlet i REK
DatoREK
01.04.2014 REK sør-øst
19.08.2014 REK sør-øst