Forskningsprosjekt


Nytten av en Observasjonsenhet ved St. Olavs Hospital

Prosjektbeskrivelse:
Økende kostnader knyttet til behandling i sykehus gjør det nødvendig med organistatorisk nytenkning med mål om å begrense kostnader og om mulig bedre kvaliteten. Dersom pasientenes tid i sykehuset kan forkortes, vil en legge et grunnlag for å kunne begrense utgiftene eller til og med gjøre det mulig å kutt kostnader. Det søkes derfor etter nye og innovative måter å organisere driften. Det er imdilertid lite vitenskapelig dokumentasjon på hvilken driftsform er er mest effektiv og sikker. Formålet er å studere om diagnostikk og behandling av pasienter med definerte problemstillinger foregår mer effektivt ved en Observasjoneenhet enn i tradisjonelle fagspesifikke sengeenheter med en randomisert metode. Som mål på effektivitet benyttes liggetid. Reinnleggelse innen 30 dager vil bli benyttet som kvalitetsmål. All diagnostikk og behandling skal gjennomføres forsvarlig og i henhold til lover, forskrifter og god medisinsk praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/105 Prosjektstart: 31.01.2010 Prosjektslutt: 30.04.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Erik Rødevand
Forskningsansvarlig(e):  St. OLavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt