Forskningsprosjekt


Kortisolmåling og stress – Validering av målemetoder i et utvalg av CFS/ME pasienter og friske kontroller

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk utmattelse eller Myalgisk encefalopati (CFS/ME) er en kronisk lidelse uten kjent årsak, behandling eller prognose. Det er store forskjeller innad i gruppen med hensyn til utløsende faktorer, symptombilde og funksjon. Mange pasienter rapporterer stress som utløsende faktor og betydelig redusert toleranse for stress. Forskning har vist både overaktivering og underaktivering av stressystemet og antyder at aktivitet i hypothalamus – hypofyse – binyrebarken, målt via hormonet kortisol, kan være en sentral komponent. Ulike metoder for måling av kortisol er benyttet. Spyttprøver som gir et øyeblikksbilde av kortisolnivå har vært det vanligste. Hår har vist seg å kunne gi et bilde av vedvarende kortisolnivå og dermed indirekte måle langvarig stressnivå hos pasientene, opptil 6 måneder bakover i tid. Håranalyser av kortisol er en ny metode innen stressforskning og har aldri vært testet ut på CFS/ME pasienter. Hensikten med denne pilotstudien er å teste og sammenligne mål på kortisol/stress. Det skal innhentes data som allerede er samlet inn i tematisk register ved CFS/ME senteret (spørreskjema og diagnostiske opplysninger). Det skal gjøres analyser på biologisk materiale (hår, spytt, urin, serum i blod) som er lagret i en tidligere godkjent generell biobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/405 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Elin B Strand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av CFS/ME tematisk register/biobank og ME/CFS senteretForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6

Materiale fra biobank:
ME/CFS tematisk forskningsregister og biobank
Behandlet i REK
DatoREK
02.04.2014 REK sør-øst