Forskningsprosjekt


Smertepersepsjon - forståelse og mestring hos eldre samiske og ikke-samiske pasienter som har vært innlagt for gallestenssykdom. En kvalitativ studie

Prosjektbeskrivelse:
Studier har vist moderate til store forskjeller i smerteopplevelse, uttrykk og toleranse mellom etniske grupper. Dette har sammenheng med at den subjektive smerteopplevelsen baseres på ulike biologiske, psykososiologiske og sosiokulturelle forutsetninger. Vi antar at slike forskjeller også kan eksistere mellom samisk og ikke-samisk norsk befolkning. Identifisering av tilstander som medfører smerte og påfølgende adekvat smertelindring er en sentral del av moderne medisin. Deltakere i denne eksplorerende hypotesegenererende studien er eldre samiske og ikke-samiske personer som i løpet av det siste året har vært innlagt Hammerfest sykehus for gallestenssykdom. Ved å ta utgangspunkt i smerteerfaringer knyttet til en mest mulig entydig definert smerterelatert somatisk tilstand søker vi å minimalisere variabiliteten i smerteerfaringens somatiske årsak for på den måten bedre å kunne identifisere kvalitativ variabilitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/923 Prosjektstart: 01.07.2014 Prosjektslutt: 05.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tore Sørlie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: UiT

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 14

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord