Forskningsprosjekt


Pasienttilfredshet ved postoperativ seksjon

Vitenskapelig tittel:
Pasienttilfredstillelse ved postoperativ seksjon: en undersøkelse av kvalitet i pasientbehandlingen. Patient satisfaction in the postoperative care unit: A survey of the quality of patients' experiences of care.

Prosjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å undersøke de ulike pasienters subjektive opplevelse av tilfredshet innenfor de ulike områder ved behandling og pleie under oppholdet ved postoperativ seksjon ved Akershus Universitetssykehus. Det skal gjennomføres en survey over en angitt tidsperiode der pasienter inkluderes fortløpende. Undersøkelsen planlegges gjennomført hvert 2. år frem til 2015. Resultatene skal anvendes for å forbedre praksis ved seksjonen. Pasientene vil få informasjonsskriv og et spørreskjema. Det legges opp til at pasientene samtykker ved å fylle ut spørreskjema, slik at undersøkelsen kan gjøres anonymt. Det skal ikke innhentes personidentifiserbare data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1117 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 15.04.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2010 REK sør-øst