Forskningsprosjekt


Orkdalsmodellen - et samhandlingsprosjekt for kreft og palliasjon

Vitenskapelig tittel:
The Orkdal Model. Development, implementation and evaluation of collaboration between specialist and community care within palliative cancer care.

Prosjektbeskrivelse:
Helsetjenesteforskningsprosjektet «Orkdalsmodellen» har som målsetning å bedre samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten innenfor kreft og palliasjon for å øke helserelatert livskvalitet hos både pasienter og pårørende. Prosjektet innebærer standardisering, optimalisering og evaluering av et diagnostisk, behandlings-, og pleie- og omsorgstilbud til kreftpasienter på tvers av profesjoner og helsetjenestenivå. Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital og Avdeling kreft ved Orkdal sykehus har allerede gjennomført et forprosjekt (vår ref. 2013/1526) for å kartlegge kreftpasienters symptombelastning. Studien skal omfatte alle kreftpasienter ved avdelingen i Orkdal (estimert til 1650 pasienter i løpet av studieperioden); både de med kurativ og livsforlengende/palliativ behandlingsintensjon. Søknaden gjelder videreføring og videreutvikling av «Orkdalsmodellen», samt utvidelse i form av en mer omfattende registering av informasjon om symptomer hos kreftpasientene og hos pårørende. Helsepersonells kompetanse og implementering av det standariserte pasientforløpet skal også kartlegges. Data er og vil bli innhentet via spørreskjemaer både før og etter implementering av den endelige modellen, og det søkes om tilgang til data fra Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/212 Prosjektstart: 23.10.2013 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Tove Brenne
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet utgår fra Kreftklinikken, St. Olavs Hospital og er et samarbeidsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten som baserer seg på en stor andel egenfinansiering. Kostander til klinisk drift dekkes av kreftklinikken (som står for drift av Kreftpoliklinikken Orkdal Sjukehus) og de 13 kommunene. European Palliative Care research Centre, PRC, NTNU, bidrar med forskerkompetanse og Enhet for Anvendt Klinisk Forskning, NTNU samt Kontor for Klinnisk kreftforskning, St. Olavs Hospital bidrar med forskningsinfrastruktur. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, SIO, bidrar med stilling som kreftkoordinator og Samhandlingsenheten ved St. Olavs Hospital med en prosjektmedarbeider. Prosjektet har i 2013 blitt tildelt prosjektmidler fra Helse Midt-Norge og fra Helsedirektoratet.
Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Behandlet i REK
DatoREK
28.02.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
27.02.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
21.08.2015 REK midt
23.10.2015 REK midt
23.10.2015 REK midt
23.10.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
11.03.2016 REK midt
27.05.2016 REK midt
13.01.2017 REK midt
10.01.2018 REK midt
21.03.2018 REK midt
06.06.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt