Forskningsprosjekt


Utredning av gelrør som prøvetakingsrør for legemiddelanalyser

Prosjektbeskrivelse:
Studiens formål er å utrede validiteten av gelrør som prøvetakingsrør for legemiddelanalyser av psykofarmaka i blodprøver. Man har i de tilfeller der laboratoriet har mottatt prøverør med gel i tillegg til vanlig rør uten tilsetning, fra samme pasient og fra samme blodprøvetaking, observert opptil 50 % variasjon mellom rørene med hensyn på målt konsentrasjon av legemiddelet. En mulig forklaring på en slik observasjon er at enkelte legemidler binder seg til gelmaterialet i prøvetakingsrørene. Tilstrekkelig store avvik kan potensielt medføre en oppjustering av dosen av legemiddelet, og dermed direkte påvirke den behandling som gis. Det er planlagt inkludert 165 personer i studien fra pasienter som oppsøker Senter for Psykofarmakologi for blodprøvetaking i forbindelse med konsentrasjonsbestemmelse av psykofarmaka i serum, tre personer for hvert av totalt 55 ulike legemidler. Analysene som skal utføres og blodprøvetakingen vil være rekvirert av pasientenes behandlende leger og uavhengige av studien. Det skal fra hver pasient tas to ekstra prøveglass til studien, og deltakelse er samtykkebasert. Blodprøvene vil bli destruert etter gjeldende rutiner ved det respektive laboratoriet og innen tre uker. Det skal ikke innhentes opplysninger om sykdom eller behandling, og materialet vil behandles avidentifisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/201 Prosjektstart: 17.02.2014 Prosjektslutt: 31.07.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Niclas Lunder
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet Sykehus AS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av laboratoriet som en del av kvalitetssikringsarbeidet i avdelingen.

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 165

Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst