Forskningsprosjekt


Risikofaktorer for hudreaksjoner av lamotrigin

Prosjektbeskrivelse:
Studien innebærer en retrospektiv kartlegging av kliniske risikofaktorer for bivirkninger i form av hudreaksjoner ved bruk av epilepsi-medikamentet lamotrigin. Alle pasienter som er behandlet med lamotrigin for epilepsi ved St. Olavs Hospital de siste 10 år skal identifiseres ved journalgjennomgang. Potensielle deltakere inkluderer både voksne og barn, samt personer uten samtykkekompetanse. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikten for journalgjennomgang og innhenting av medisinske bakgrunnsopplysninger før pasientene inviteres til å delta. Deltakerne får tilsendt informasjonsskriv og vil deretter kontaktes på telefon og blir forespurt om deltakelse. Det planlegges innhenting av muntlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/215 Prosjektstart: 17.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom forskningsmidler fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU for forvalting av midler til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 550

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad, PhD.
Behandlet i REK
DatoREK
28.02.2014 REK midt
09.05.2014 REK midt
22.04.2016 REK midt