Forskningsprosjekt


APRICOT

Vitenskapelig tittel:
APRICOT: Anaesthesia PRactice In Children Observational Trial
European prospective multicentre observational study: epidemiology of severe critical events in Paediatric Anaesthesia

Multisenterstudie i regi av ESA (European Society of Anaesthesiology), Chief investigator Prof Walid Habre, Geneva University Hospitals, Switzerland.
Wenche Bakken Børke, Nasjonal koordinator i Norge

Prosjektbeskrivelse:
APRICOT er en internasjonal, prospektiv, observasjonell multisenterstudie som har til hensikt å studere barn som får planlagt og akutt anestesi, for å få grunnlag for å vurdere insidens av eventuelle anestesikomplikasjoner i Europa. Målet med studien er å undersøke forekomst av alvorlige hendelser hos barn i anestesi, beskrive forskjeller i gjennomføring av anestesi, studere om forskjellig anestesipraksis vil kunne påvirke forekomst av alvorlige hendelser hos barn (larynxspasme, bronkospasme, aspirasjon, anafylaksi, kardiovaskulær instabilitet, feilmedisinering, neurologisk skade, hjertestans, post-ekstubasjon stridor) og forbedre kvalitet og trygghet. Man planlegger å samle inn informasjon fra allerede etablert praksis for gjennomføring av anestesien for alle barn i alderen 0-15 år som skal anesteseres på grunn av kirurgi eller undersøkelse, i en valgt 14-dagersperiode i tidsrommet april 2014-2015 i de deltagene sentrene. Minst 25 000 barn skal inkluderes i Europa. I Norge deltar 5 sykehus. Informasjonen skal hentes fra pasientens egen journal og anestesijournal. Informasjonen som skal samles inn er kun data som ellers blir nedtegnet i vanlig etablert praksis. Barnet utsettes ikke for noe annet enn allerede etablert praksis for den type lidelse og grunnsykdom barnet er under utredning og/eller behandling for. Det søkes om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/208 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Wenche B Børke
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: ESA, European Society for Anaesthesiology

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst