Forskningsprosjekt


EPIC - Heart

Vitenskapelig tittel:
EPIC - Heart

Prosjektbeskrivelse:
EPIC eller European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer, er en EU-finansiert multisenterstudie som involverer 23 sentra i 10 europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederland, England, Frankrike, Spania, Italia, Grekenland). EPIC databasen inneholder spørreskjemaopplysninger fra 370 000 kvinner og 150 000 menn. I tillegg er det samlet inn blodprøver fra 240 000 kvinner og 140 000 menn. Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie der man følger studiepopulasjonen over tid. Formålet er å studere de komplekse relasjoner mellom kosthold, ulike livsstilsfaktorer, metabolske risikofaktorer og genetisk disposisjon som risikofaktorer for kreft og dødelighet. ”Kvinner og kreft” er den norske delen av EPIC. I Norge deltar 37 000 kvinner med spørreskjemaopplysninger hvorav ca 12 000 har avgitt en blodprøve, ca 5% av blodprøvene fra kvinner i EPIC. Blodprøven fra hver enkelt kvinne er delt i to. En del er frosset ned i Tromsø, mens den andre delen oppbevares ved IARC (International Agency for Research on Cancer) som er det internasjonale kreftforskningssenteret til WHO. Den sentral ledelse av studien er delt med Imperial college, London. For hvert uttak fra biobanken skal det i samsvar med informasjonsskrivet foreligge en godkjenning fra REK-Nord. De ulike delstudiene innen EPIC benytter spørreskjemaopplysninger og blodprøver som allerede er samlet inn. Det foreligger en generell forskningsbiobank (P REK NORD 141/2008 Biobanken kvinner og kreft ref. 200804332-3) samt konsesjon fra Datatilsynet (ref. 2002/2241-2). Dette prosjektet vil se på betydningen av kosthold og genetisk variasjon i for risiko for hjerteinfarkt blant deltakere i EPIC. Ca 80% av de norske deltakerne fyllte i 2003 ut et nytt spørreskjema hvor de krysset av for selvrappoertert hjerteinfarkt og alder for første sykdomstilfelle.For å kunne sammenlikne hjerte infarkt diagnosen mellom de 23 europeiske sentra trenger vi å validere infromasjonen dvs. få noe ekstra informasjon om de undersøkelser som lå til grunn for denne. Dette vil kreve et samtykke fra den enkelte kvinne. I alt 105 kvinner krysset av for infarkt. De norske kvinnene er unge og med kun 6 års oppfølgingstid. De utgjør derfor en relativt liten del av de ca 13 000 forventede hjerte infarkt tilfeller i hele EPIC studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1695 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.10.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord